Monday, May 30, 2011

Ponte Vecchio, Florence, Italy

Ponte Vecchio, Florence, Italy
oil painting by Kay Tucker

Somerset Autumn on Wea Creek

Somerset Autumn on Wea Creek
Oil Painting by Kay Tucker, Private Collection

Floral

Floral
oil painting by Kay Tucker

Kansas Storm

Kansas Storm
oil painting by Kay Tucker, Private Collection

Watercolor Collage

Watercolor Collage

Tempo al Tempo....All in Good Time

Tempo al Tempo....All in Good Time
48"x36" sculptural painting by Kay Tucker